مشخصات مدرس
حمیدرضا عیار
مدرس : مدرس دف و تومبادر حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.