مشخصات مدرس
امید شفیعی
مدرس : مدرس سنتور و تنبکدر حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.