مشخصات مدرس
پژمان  اژدری
مدرس : مدرس گیتار کلاسیک و فلامنکودر حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.