مشخصات مدرس
سعید فورقانی
مدرس : مدرس گیتار پاپدر حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.