مشخصات مدرس
امیر سیدی
مدرس : مدرس فن بیان و گویندگیدر حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.