جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1398/7/15

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

آموزشگاه موسیقی سونات

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1398/7/16

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

آموزشگاه موسیقی سونات

جلسه :

3

تاریخ جلسه :

1398/7/22

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

آموزشگاه موسیقی سونات

جلسه :

4

تاریخ جلسه :

1398/7/23

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

آموزشگاه موسیقی سونات

جلسه :

5

تاریخ جلسه :

1398/7/29

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

آموزشگاه موسیقی سونات

جلسه :

6

تاریخ جلسه :

1398/7/30

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

آموزشگاه موسیقی سونات

جلسه :

7

تاریخ جلسه :

1398/8/6

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

آموزشگاه موسیقی سونات

جلسه :

8

تاریخ جلسه :

1398/8/7

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

آموزشگاه موسیقی سونات

جلسه :

9

تاریخ جلسه :

1398/8/13

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

آموزشگاه موسیقی سونات

جلسه :

10

تاریخ جلسه :

1398/8/14

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

15:30

مدرسان :

آموزشگاه موسیقی سونات