تاریخچه ساز کمانچه

تاریخچه ساز کمانچه

تاریخچه ساز کمانچه

اغلب قومها و قبیله های دنیا گونه ای از کمانچه را داشته اند از این رو می توان گفت که کمانچه یکی از سازهای فراگیر و اصلی بوده است کمانچه ها گونه ای از عودهای آرشه ای هستند.
کمانچه های محلی در آفریقا، آسیا و اروپا اندازه ها و فرمهای مختلفی دارند که اساسا به دو گروه اصلی تقسیم میشوند.
۱.کمانچه های پایه دار و دسته بلند
۲.کمانچه های دسته کوتاه
کمانچه های پایه دار عموما در آسیا و شمال آفریقا مورد استفاده بوده و کمانچه های دسته کوتاه در اروپا گسترش داشته است در کمانچه های پایه دار دسته به کاسه متصل شده واز طرف دیگر توسط پایه ای نگه داشته شده که هم سیمها را نگه میدارد و هم موجب میشود که ساز تعادل خودش را حفظ کند اغلب اینگونه کمانچه ها عمودی نواخته میشوند.

کمانچه های دسته کوتاه معمولا از یک جنس یا به عبارتی یک تکه ساخته میشده است و شیوه نواختن آن کمابیش عمودی بوده است که بر روی سینه ،شانه و گردن فشرده میشده.

تمام کمانچه ها بوسیله آرشه نواخته میشوند که به سه نوع از آنها اشاره میکنم.
۱.آرشه کمانی (نیم دایره)
۲.آرشه کمانی (با قوس کمتر)
۳.آرشه صاف شبیه به آرشه ویولن